Tenant Resources

The RCHRA will offer in person interpreters or telephone interpreters as requested by applicants/participants at no cost. Please call the RCHRA at 507-333-3787.

(RCHRA) xafiiskan waxaad ka heli kartaa turjumaan kula kulma ama khadka telefoonka kuugu turjuma kolba/marba sidaad codsatid taasoo waliba bilaash kuu ah. (RCHRA) 507-333-3787.

Tenant Resource Documents